Algemene Voorwaarden

 

Algemene voorwaarden van:

Geba Verhuur B.V. Bovensteweg 48 6585 KD Mook

 

Algemeen deel

Artikel 1:Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst die betrekking heeft op het ter beschikking stellen van materieel en/of personeel, het verlenen van diensten of het verrichten van onderhouds-, reparatie- of overige werkzaamheden van Geba Verhuur B.V., gevestigd te Mook, hierna te noemen “Geba”.
2. De opdrachtgever respectievelijk de huurder zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”.
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
5. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeen komst voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
7. Indien Geba deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. Geba hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze
op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.
8. Indien op de overeenkomst tevens voorwaarden van leveranciers van Geba/ door Geba ingeschakelde derden van toepassing zijn, gelden deze slechts in
aanvulling op onderhavige algemene voorwaarden. Bij afwijkingen van of tegen strijdigheden met deze algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen van deze algemene voorwaarden van Geba.

 

Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen, tarieven

1. Ieder aanbod en elke offerte van Geba is van kracht gedurende de daarin ge noemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft Geba het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ont vangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten, zoals administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
3. Ieder aanbod en elke offerte is gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor Geba normale werktijden.
4. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht Geba niet tot levering van een
deel van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs
of het tarief.
5. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte
informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft Geba het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
6. Het aanbod, de offerte, de prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe of vervolgopdrachten.
7. Opgaven van capaciteiten, prestaties, resultaten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Geba zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
8. De door Geba opgegeven prijzen en tarieven zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende omstandigheden, zoals de fabrieksprijzen van bij (onderhouds- of reparatiewerkzaamheden) te gebruiken onderdelen of materialen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere vergelijkbare factoren.
9. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uit voering hiervan voor Geba (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in voornoemde factoren of als gevolg van (wijzigingen in) wet- en regelgeving of overheidsmaatregelen, heeft Geba het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 3: (Totstandkoming) overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Geba heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten af wijkt van dit aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezen lijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Geba schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Geba is pas gebonden aan:
a. een opdracht of zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Geba – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht of afspraken is begonnen.
3. Indien de wederpartij uit meer dan één (rechts)persoon bestaat op het moment van het sluiten van de overeenkomst of gedurende de uitvoering van de overeen komst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk verbonden jegens Geba voor de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Indien de wederpartij een rechtspersoon is, zijn haar bestuurders naast de wederpartij hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij jegens Geba.
4. De wederpartij kan zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Geba overdragen aan of doen over nemen door een derde. Geba kan aan de toestemming voorwaarden verbinden.

 

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Geba vereist, mag zij bepaalde leveringen, diensten en/ of werkzaamheden door derden laten ver richten.

 

Artikel 5: Algemene verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de over eenkomst benodigde informatie tijdig en op de door Geba gewenste wijze aan Geba ter beschikking stelt.
2. De wederpartij zorgt er voor, dat de door hem verstrekte informatie juist en vol ledig is en vrijwaart Geba voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Geba zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft Geba het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voort vloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
5. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Geba nalaat van de wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van Geba om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

Artikel 6:Termijnen, uitvoering van de overeenkomst

1. Overeengekomen termijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale termijnen. Indien Geba de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog te leveren.
2. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de overeengekomen prestatie wordt vertraagd doordat:
a. Geba niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen; b. Geba niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij
heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de
wederpartij komen;
heeft Geba recht op een zodanige verlenging van de overeengekomen termijn als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en is zij gerechtigd de hier mee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen, bij de wederpartij in rekening te brengen.
3. Geba is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere deellevering of deelprestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
4. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij,
niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie aan de wederpartij te leveren, heeft Geba het recht de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De weder partij moet Geba binnen een termijn van 14 dagen na kennisgeving van de opslag in staat stellen de prestatie alsnog te leveren.
5. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Geba heeft dan het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden en voornoemde zaken aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere opdrachten te gebruiken zonder dat hieruit voor Geba een verplichting tot vergoeding van schade, kosten en rente voort vloeit. Het voorafgaande laat onverlet de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, Vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van Geba alsnog nakoming te vorderen.

 

Artikel 7: Wijzigingen

1. Wijzigingen in of aanvullingen op de oorspronkelijke order/ opdracht – van welke aard dan ook – die door Geba zijn aanvaard en hogere kosten met zich brengen dan waarop bij de prijsopgave was gerekend, worden als meerkosten aan de wederpartij in rekening gebracht.
2. Door de wederpartij na het verstrekken van de order/ opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door hem tijdig en schriftelijk aan Geba worden meegedeeld. Indien deze wijzigingen mondeling worden doorgegeven, dan is het risico van enig gebrek in de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
3. Geba zal de wederpartij er op wijzen als de wijzigingen/ aanvullingen gevolgen hebben voor de overeengekomen termijn. Geba is echter niet aansprakelijk voor het overschrijden van de overeengekomen termijn wanneer deze het gevolg is van de door de wederpartij gewenste wijzigingen/veranderingen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Geba gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Geba geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is Geba alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van Geba voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Geba aansprakelijk is voor door de wederpartij geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Geba altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Geba gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Geba beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde prestatie.
5. De wederpartij moet Geba uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is ge worden met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hier voor aan spreken.
6. Indien Geba haar werkzaamheden of diensten moet verrichten aan de hand van door of namens de wederpartij verstrekte documenten (of aanwijzingen van opdrachtgever), is Geba niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
7. Als de wederpartij zaken voor verdere verwerking beschikbaar stelt, dan is Geba verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van de zaken zelf.
8. Geba is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de wederpartij of in opdracht van de wederpartij door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
9. Geba is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op een toe passelijke garantie/ geen aanspraak maken op een schadevergoeding indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik van het geleverde of gebruik in strijd met de bestem ming van het geleverde of de door of namens Geba verstrekte instructies, adviezen, (gebruiks)aanwijzingen e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) van geleverde zaken/ de zaken waaraan of waarmee de werkzaamheden zijn verricht;
c. door fouten, onvolledigheden, onvolkomenheden e.d. in de door of namens de wederpartij aan Geba verstrekte of voorgeschreven informatie of zaken;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Geba adviseerde en/of gebruikelijk is;
f. doordat door of namens de wederpartij werkzaamheden of bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Geba.
10. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Geba uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
11. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Geba of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Geba de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

 

Artikel 9: Betaling

1. Geba heeft altijd het recht (gehele- of gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Indien facturering na ontvangst van een orderbon/ opdrachtbon/ tegenbon is overeengekomen, moet de wederpartij deze bon uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van de laatste werkdag waarop de bon betrekking heeft aan Geba ver strekken. Bij gebreke daarvan is Geba gerechtigd te factureren op basis van haar eigen gegevens en administratie. Onder “werkdagen” wordt hier verstaan: kantoordagen (maandag tot en met vrijdag).
3. Betaling moet binnen de op de factuur vermelde termijn plaatsvinden. Dit betreft een fatale termijn. Een girale betaling geldt daarbij slechts dan als tijdig verricht indien het factuurbedrag uiterlijk op de laatste dag van de betaaltermijn is bijgeschreven op de bankrekening van Geba.
4. De juistheid van een factuur staat vast indien de wederpartij niet binnen 8 dagen na factuurdatum bezwaar heeft gemaakt.
5. Indien een factuur na het verstrijken van de betaaltermijn niet volledig is betaald, is de wederpartij aan Geba een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 1,5% per maand.
6. Indien na aanmaning door Geba betaling alsnog uitblijft, heeft Geba bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft Geba het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, tot
dat de wederpartij alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingrecht heeft Geba eveneens indien zij al voordat de wederpartij in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
8. Voornoemd opschortingrecht heeft Geba bovendien ook bij nieuwe opdrachten indien vóór uitvoering of levering blijkt dat de wederpartij heeft nagelaten de factuur voor één of meer lopende of reeds uitgevoerde opdrachten, waarvan de betalingstermijn is verstreken, te betalen. Geba zal de wederpartij alsdan zo spoedig mogelijk over de opschorting informeren. Geba is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die de wederpartij door de opschorting lijdt.
9. Door de wederpartij gedane betalingen worden door Geba eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
10. De wederpartij mag de vorderingen van Geba niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Geba heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 

Artikel 10: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Geba heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met be
trekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van
de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 11: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of Geba, heeft Geba het recht
de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van Geba wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Geba, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Geba.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Geba zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Geba en/of van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaan de valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur) rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, im port en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens Geba tot aan dat moment nakomen.

 

Artikel 12:Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen Geba en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten. 3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Geba is gevestigd, zij het dat Geba altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft Geba het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.

 

Bijzondere bepalingen met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden

Dit hoofdstuk ziet op het verrichten van werkzaamheden (onderhoud, revisie, spuitwerk, aanpassingen aan materieel e.d.) door Geba. Het bepaalde in het algemeen deel van deze voorwaarden is onverkort van toepassing. Indien een bepaling in dit hoofdstuk uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het algemeen deel, geldt het bepaalde in dit hoofdstuk.

 

Artikel 13: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij de zaken waaraan de werkzaamheden moeten worden verricht op de overeengekomen dag en het overeengekomen tijdstip aan Geba ter beschikking stelt.
2. Het risico van deze zaken van de wederpartij blijft berusten bij de wederpartij. De wederpartij is verplicht deze zaken zelf adequaat te verzekeren. Hetzelfde geldt voor eigendommen van de wederpartij die zich in, op of aan deze zaken bevinden op het moment dat de wederpartij deze aan Geba ter beschikking stelt.

 

Artikel 14: Meer- en minderwerk

1. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de aanbieding, offerte of opdracht.
2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bij de eindafrekening plaats, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 15: Oplevering, goedkeuring

1. De werkzaamheden worden geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het resultaat van de werkzaamheden/ de zaak waar aan de werkzaamheden zijn verricht heeft gecontroleerd en de oplever staat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
2. De werkzaamheden worden tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na afronding van de werkzaamheden niet heeft gereclameerd bij Geba of zoveel eerder als de wederpartij de zaak al vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
3. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op het resultaat van de werkzaamheden hebben geen invloed op de oplevering.
4. Indien de wederpartij na oplevering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van navolgend klachtartikel van toepassing.

 

Artikel 16: Annuleringen

1. Indien de wederpartij eenzijdig de gegeven order/ opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Geba alle met het oog op de uitvoering van deze order/ opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden en de voor de uitvoering van deze order/ opdracht gebruikte of bestelde materialen, onderdelen, halffabricaten e.d. voor zijn rekening te nemen tegen de door Geba in haar calculatie opgenomen prijzen. Een en ander laat onverlet het recht van Geba op vergoeding van winstderving (indien en voor zover Geba geen nakoming van de overeenkomst in deze verlangt) en de overige voor Geba uit de annulering voortvloeiende schade.
2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annu- lering en vrijwaart Geba voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden. 3. Geba heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.

 

Artikel 17: Garanties

1. Geba zorgt er voor dat de overeengekomen prestatie naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze prestatie nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk tus sen partijen werd overeengekomen.
2. Geba staat gedurende een overeengekomen (garantie)termijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde conform de specificaties en/of aanwijzingen van opdrachtgever.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken (onderdelen, materiaal e.d.) baseert Geba zich op de informatie die de toeleverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde en/of de te gebruiken zaken door de toeleverancier een ga rantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Geba zal de wederpartij hierover informeren.
4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor prestatie overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
5. Bij een terecht beroep op een overeengekomen garantie zal Geba – naar haar keuze – kosteloos zorg dragen voor vervanging van geleverde zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.4. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor prestatie overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.

 

Artikel 18: Klachten over werkzaamheden

1. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten direct na ontdekking- maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na oplevering – aan Geba worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding worden de werkzaamheden geacht conform opdracht te zijn verricht.
2. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijn aan Geba is gemeld, is geen beroep mogelijk op enige vorm van compensatie. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
4. De wederpartij moet Geba in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Geba verstrekken. Indien het voor het onderzoek naar de klacht noodzakelijk is dat Geba ter plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn.
5. Geen klachten zijn mogelijk over werkzaamheden verricht aan zaken die na op levering door de wederpartij geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt of aan welke zaken na oplevering door of namens de wederpartij werkzaamheden zijn verricht.

 

Bijzondere bepalingen met betrekking tot de verhuur van materieel en/of het ter beschikking stellen van personeel

Dit hoofdstuk ziet op de verhuur/ het ter beschikking stellen van materieel en/ of personeel door Geba aan de wederpartij. Het bepaalde in het algemeen deel van deze voorwaarden is onverkort van toepassing. Indien een bepaling in dit hoofdstuk uitdrukkelijk afwijkt van de bepalingen in het algemeen deel, geldt het bepaalde in dit hoofdstuk.

 

Artikel 19: Huurtermijn, huurberekening materieel

1. De huurperiode gaat in:
a. op het moment dat het gehuurde materieel, hierna te noemen: ‘het huurobject’, het terrein/ de opslag van Geba verlaat, indien de wederpartij het gehuurde ophaalt;
b. op het moment dat het huurobject op de werkplek arriveert, indien Geba voor aflevering van het huurobject zorg draagt.
2. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen is de wederpartij de overeengekomen huurprijs ook verschuldigd:
a. gedurende de vakanties en nationaal erkende feestdagen;
b. bij regen, vorstverlet of werkstaking;
c. tijdens vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport die niet het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Geba;
d. tijdens reparatietijd bij reparaties die het gevolg zijn van onvoorzichtigheid, van gebrekkig onderhoud door of overige nalatigheden van de wederpartij.
3. Materieel wordt gehuurd in dagdelen van telkens 12 uren aaneensluitend (een dag/ nacht). Indien het gehuurde langer dan een dagdeel bij de wederpartij blijft, dan wordt die langere termijn – ook indien deze korter is dan 12 uur – aangemerkt als een nieuwe en volledige huurtermijn van 12 uur. De verschuldigde huur over de nieuwe periode wordt dienovereenkomstig bij de wederpartij in rekening gebracht.
4. Indien voor de bediening van het huurobject door Geba personeel ter beschik king wordt gesteld, worden hiervoor minimaal 8 (overdag) of 10 (‘s nachts) uren berekend.
5. Uren die gemoeid zijn met het aan- en/of afbouwen van verbredingstukken bui ten de normale arbeidstijd om, worden niet gezien als huururen, maar als arbeidsuren voor het personeel aan de wederpartij in rekening gebracht.
6. Schafturen worden als arbeidsuren doorberekend.
7. Geba heeft het recht de huurprijs aan te passen, indien de kostprijs dit noodzakelijk maakt. De huurverhoging gaat in 2 weken nadat Geba de huurverhoging schriftelijk aan de wederpartij heeft gemeld.

 

Artikel 20: Kosten materieel/ personeel

1. Bij verhuur van materieel zijn, naast de huurprijs, de aan- en afvoerkosten van het huurobject evenals de transportkosten per dieplader naar resp. van en op de werken voor rekening van de wederpartij. Onder transportkosten vallen daar bij ook de arbeidsuren van de machinist die zorgt voor de transportbegeleiding in verband met het laden en lossen en de kilometervergoeding voor deze machinist
2. Naast het overeengekomen tarief voor het door Geba ter beschikking gesteld personeel, is de wederpartij bovendien de kilometervergoeding naar, van en op het werk evenals de eventuele verblijfkosten van dit personeel aan Geba verschuldigd.
3. Daarnaast zullen de volgende kosten aan de wederpartij worden doorberekend: BTW, smeermiddelen, klein onderhoud, brandstoffen, schoonmaakkosten, kosten van het aanbouwen en/of verwijderen van verbredingstukken, verzekerings kosten en eventuele telefoonkosten van een ter beschikking gestelde uitvoerder. De wederpartij is gehouden ook deze kosten aan Geba te vergoeden.

 

Artikel 21: Beschikbaarstelling van het huurobject

De wederpartij is gehouden het huurobject bij het ophalen of in ontvangst nemen, althans onverwijld daarna, te onderzoeken op zichtbare gebreken, beschadigingen e.d. Eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen e.d. moet de wederpartij direct, maar uiterlijk dezelfde werkdag, aan Geba melden, gevolgd door een schriftelijk bevestiging hiervan. Bij gebreke van een dergelijke melding wordt het huurobject geacht zonder gebreken en in onbeschadigde staat aan de wederpartij te zijn mee- gegeven of geleverd. Gebreken e.d. die de wederpartij niet tijdig heeft ontdekt omdat hij heeft nagelaten het huurobject bij ontvangst of ophalen te onderzoeken dan wel gebreken e.d. die de wederpartij niet tijdig aan Geba heeft gemeld, kunnen geen grond vormen voor vermindering van de huurprijs, ontbinding van de huur- overeenkomst of vergoeding van schade.

 

Artikel 22: Gebruiksvoorwaarden, onderhoud van het huurobject

1. De wederpartij is gehouden het huurobject te gebruiken als een goed huurder, hetgeen onder meer inhoudt dat de wederpartij er voor moet zorgen dat:
a. hij het huurobject uitsluitend gebruikt voor het in de overeenkomst omschreven doel waarvoor het gehuurd is;
b. hij het huurobject gebruikt met inachtneming van de aanwijzingen, instructies e.d. die Geba hem door middel van instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt;
c. het huurobject uitsluitend wordt bediend door deskundig personeel dat beschikt over de voor de bediening noodzakelijke diploma’s, certificaten, vergunningen e.d.
d. hij beschikt over een eventueel voor het gebruik van het huurobject noodzakelijke vergunning, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
e. hij het huurobject goed onderhoudt, doorlopend inspecteert op de goede werking en – voor zover niet anders is overeengekomen – tijdig het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking geeft, zoals controle en/of aanvullen van het oliepeil, doorsmeren, koelwater, accu’s en daarmee ge lijk te stellen onderhoud. Een en ander conform de specificaties van de fabrikant, indien beschikbaar;
f. hij mankementen, beschadigingen e.d. direct na constatering aan Geba meldt, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan;
g. hij alle redelijke maatregelen treft ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het huurobject;
h. hij het huurobject niet verhuist of verplaatst van overeengekomen werklocatie, behoudens voorafgaande toestemming van Geba is verkregen;
i. hij alle (veiligheids)maatregelen in acht neemt die redelijkerwijs behoren bij de aard van het werk, waaronder verkeersveiligheid, Arbo-regelgeving e.d.;
2. Kosten aan het huurobject die het gevolg zijn van normale slijtage door gebruik, zijn voor rekening van Geba, met dien verstande dat deze kosten beperkt blijven tot het te vervangen onderdeel incl. arbeidsloon. Indien de reparatietijd langer is dan 1 dag, wordt de huur gestopt totdat de wederpartij het huurobject weer in gebruik kan nemen dan wel Geba vervangend materieel ter beschikking heeft gesteld.
3. Kosten van onderhoud en herstel die samenhangen met een ander gebruik dan waarvoor het huurobject volgens de tuss en partijen gesloten overeenkomst uitsluitend mag worden gebruikt, komen volledig voor rekening van de wederpartij.
4. De wederpartij mag alleen reparaties (laten) uitvoeren met voorafgaande toestemming van Geba. Deze reparaties moeten verricht worden door ter zake kundig personeel, terwijl alleen originele onderdelen mogen worden gebruikt.
5. Geba is gerechtigd de huurovereenkomst terstond -zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij – te ontbinden in dien het huurobject wordt verwaarloosd of ondeskundig wordt gebruikt. Alle hieruit voortvloeiende kosten, zoals kosten van laden, lossen, transport en her stel, komen geheel voor rekening van de wederpartij. Het voorgaande laat bovendien onverlet het recht van Geba op betaling van de huurprijs tot aan de datum van ontbinding en vergoeding van de door haar geleden schade.
6. Het huurobject blijft altijd eigendom van Geba. De wederpartij mag het huurobject niet onderverhuren, aan derden in gebruik geven, derden rechten verstrek ken op het huurobject of wijzigingen op of aan het huurobject aanbrengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Geba. De wederpartij moet te allen tijde voorkomend bij derden de verwachting of indruk te wekken, dat hij tot verdere beschikking over het huurobject bevoegd is.
7. Geba is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het huurobject en de wijze waarop er mee gewerkt wordt te controleren. De wederpartij is verplicht Geba daaraan alle medewerking te verlenen.
8. Indien Geba de beschikking over het huurobject wenst te hebben voor keuring, onderhoud of reparatie geeft de wederpartij hieraan onverwijld zijn volledig me de werking na een daartoe strekkend verzoek van Geba. Geba kan de wederpartij in dit kader verzoeken een geschikte en veilige werkplek beschikbaar te stellen conform de geldende Arbo- en milieuvoorschriften, zo nodig ook buiten de bij de wederpartij gebruikelijke werktijden.

 

 

Artikel 23: Defecten aan het huurobject

1. Bij het onbruikbaar worden van het huurobject door machinebreuk of te verrich ten reparaties, anders dan die welke hun oorzaak vinden in omstandigheden die aan de wederpartij zijn toe te rekenen, wordt over het betreffende huurobject gedurende de periode dat het huurobject onbruikbaar is, geen huur doorbe rekend. De huur voor eventuele overige huurobjecten evenals het tarief voor ter beschikking gesteld personeel wordt normaal doorberekend
2. Geba spant zich naar beste vermogen in, te trachten een defect huurobject te repareren of dit huurobject – indien noodzakelijk en mogelijk – te vervangen.
De aanvoerkosten van het vervangende huurobject zullen niet worden doorberekend, behoudens indien het defect zijn oorzaak vindt aan door de wederpartij toe te rekenen omstandigheden.

 

Artikel 24: Verzekering van het huurobject

Indien Geba het huurobject met een verzekering tegen beschadiging, vernietiging en verlies aan de wederpartij ter beschikking heeft gesteld, geldt onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, dat:

a. de wederpartij als een ‘goed huisvader’ voor het huurobject moet zorg dragen; b. de wederpartij een beschadiging, vernietiging of verlies van het huurobject on verwijld aan Geba moet melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan Geba;
b. de wederpartij gehouden blijft aan Geba de schade te vergoeden, die Geba als gevolg van beschadiging, vernietiging en/of verlies van het huurobject lijdt, indien en voor zover de door Geba afgesloten verzekering geen dekking biedt, bijvoorbeeld vanwege het “eigen risico” of omdat de beschadiging, vernietiging en/of het verlies van het huurobject is veroorzaakt door grove schuld van de wederpartij, omdat de wederpartij de beschadiging, vernietiging of het verlies niet tijdig aan Geba heeft gemeld, of omdat de verzekerde som niet toereikend is om de schade als gevolg van beschadiging of verlies van het huurobject volledig te dekken.

 

Artikel 25: Teruglevering van het huurobject

1. De wederpartij is verplicht om binnen 6 uur na afloop van de laatste huurdag het huurobject compleet en gereinigd aan Geba te beschikking te stellen of bij Geba terug te bezorgen. Indien het gezien het tijdstip op de dag redelijkerwijze niet meer mogelijk is om het huurobject binnen genoemde termijn ter beschikking te stellen (dit is in ieder geval na 18.00 uur het geval), moet de wederpartij het huur object uiterlijk de daaropvolgende dag vóór 12.00 uur weer aan Geba ter be schikking te stellen of terug bezorgen. De wederpartij heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie in de werkplaats van Geba aanwezig te zijn
2. Eventuele kosten tengevolge van o.m. vermissing (van onderdelen), reiniging, ondeskundig gebruik of andere handelingen die/ nalaten dat in alle redelijkheid aan de wederpartij zijn/ is toe te rekenen, worden terstond door Geba aan de wederpartij gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien de wederpartij niet binnen 5 werkdagen na melding schriftelijk tegen de kosten opgaaf van Geba heeft geprotesteerd, wordt aangenomen dat de wederpartij met deze kostenopgaaf heeft ingestemd.

 

Artikel 26: Verantwoordelijkheden van de wederpartij bij ter beschikking gesteld personeel

1. Geba benadrukt dat zij geen aannemersbedrijf is en in die zin slechts verantwoordelijk is voor het ter beschikking stellen van vakkundig personeel dat be schikt over de door de wederpartij gevraagde/ de overeengekomen kennis, deskundigheid, certificaten en diploma’s. De wederpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de juiste uitvoering van de door hem aangenomen opdracht waarbij hij het personeel van Geba te werk wil stellen evenals voor de veiligheid van het personeel van Geba op de werklocatie.
2. De opdrachtgever moet er voor zorgen dat:
a. hij bij de aanvraag duidelijk aangeeft voor welke specifieke werkzaamheden hij personeel nodig heeft en over welke kwalificaties dit personeel moet beschikken;
b. hij alle overige voor de ter beschikking stelling benodigde informatie bij de aanvraag/ tijdig voor aanvang van de ter beschikking stelling aan Geba verstrekt en dat deze informatie juist en volledig is. De wederpartij vrijwaart Geba voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie;
c. het personeel van Geba op de vooraf bekendgemaakte/ overeengekomen (werk) tijden toegang heeft tot de werklocatie en de overeengekomen voorzieningen;
d. er op de werklocatie te allen tijde iemand aanwezig is die het personeel kan instrueren over de inhoud en gewenste uitvoering van de te verrichte werkzaam heden en de daarbij in acht te nemen veiligheidsmaatregelen, huisregels e.d. De wederpartij is bovendien verplicht om toezicht te houden op de werkzaamheden van het personeel van Geba, waarbij de wederpartij dezelfde verplichtingen in acht dient te nemen tegenover het personeel van Geba als hij in acht neemt/ moet nemen tegenover zijn eigen personeel;
e. er sprake is van een veilige werkplek en veilige werkomstandigheden in over eenstemming met de voor de werklocatie/ de overeengekomen werkzaamheden geldende wet- en regelgeving ( Arbeidsomstandighedenwet, artikel 7:658 BW en aanverwante regelgeving). Indien een werknemer van Geba in het kader van de door hem uit te voeren werkzaamheden wordt blootgesteld aan gevaarlijke stoffen of een gevaarlijke/ onveilige situatie, is de wederpartij verplicht om deze situaties evenals (bijna) ongevallen conform de daarvoor geldende regels te melden bij de Arbeidsinspectie en Geba onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen;
f. er voorzien is in een afdoende, totaal dekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle aan de wederpartij toe te rekenen directe en indirecte schade die een werknemer van Geba en/ of Geba bij of als gevolg van de uitvoering van de over eenkomst lijdt. Op verzoek van Geba zal de wederpartij aan Geba een kopie van het verzekeringsbewijs en een schriftelijk bewijs van premiebetaling verstrekken.
3. Indien de wederpartij de verplichting onder lid 3 sub e van dit artikel niet na komt, is hij aan Geba een forfaitaire boete verschuldigd van € 450,00 per dag dat de werknemer van Geba aan de gevaarlijke stoffen of gevaarlijke situaties is blootgesteld. Deze boete is ook verschuldigd ingeval uit de blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen of situaties geen daadwerkelijke schade voortvloeit voor de werknemer en/of Geba.
4. Naast de in lid 3 van dit artikel verschuldigde boete, is de wederpartij aanspra kelijk voor alle schade die het gevolg is van de blootstelling van de werknemer aan de gevaarlijke stoffen of gevaarlijke situaties, voor zover deze schade meer bedraagt dan voornoemde boete. De wederpartij vrijwaart Geba voor aanspraken ter zake van de werknemer.
5. De wederpartij heeft in het kader van de opdracht volledige zeggenschap en instructiebevoegdheid over de werknemer van Geba. De werkzaamheden worden derhalve verricht onder leiding en toezicht van de wederpartij.
6. De wederpartij is jegens Geba aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van de schade die de werknemer van Geba in de uitoefening van zijn werkzaam heden lijdt, tenzij de wederpartij aantoont dat hij zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de relevante wet- en regelgeving is nagekomen en/of de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf.
7. Indien niet tijdig of niet volledig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Geba gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan dan wel de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussen komst, bij schriftelijke verklaring te ontbinden. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden en overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

 

Artikel 27: Tijdverantwoordingsformulieren, facturering

1. De wederpartij is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige invulling en voor de accordering van de door Geba ter beschikking gestelde tijdverantwoordingsformulieren. Bij verschillen tussen een bij Geba ingeleverd tijdverantwoordingsformulier en de door de wederpartij behouden gegevens daarvan geldt het bij Geba ingeleverde tijdverantwoordingsformulier als juist, tenzij de wederpartij tegenbewijs levert.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan om het personeel van Geba rechtstreeks te betalen of het personeel van Geba voorschotten te verstrekken.
3. Het is de wederpartij niet toegestaan om het personeel van Geba, bij wijze van extra beloning bonussen of meer werkuren toe te kennen dan feitelijk gemaakt zijn.

 

Artikel 28: Vertraging, wachturen

1. Indien het personeel van Geba door overmacht of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan het personeel/ Geba niet tijdig op de werklocatie arriveert, wordt over de uren dat het personeel te laat is geen tarief berekend.
2. Indien het ter beschikking gestelde personeel door toedoen van de wederpartij/ omstandigheden die in alle redelijkheid voor risico zijn van de wederpartij haar werkzaamheden niet op het overeengekomen tijdstip kan aanvangen en/of deze werkzaamheden niet ononderbroken kan voortzetten, zijn de eventueel hiermee gemoeide wachturen voor rekening van de wederpartij. Geba berekent alsdan het voor het personeel overeengekomen tarief evenals de huurprijs van eventuele huurobjecten die hierdoor stilstaan door aan de wederpartij.

 

Artikel 29: Verbod overname personeel, doorlening

1. Het is de wederpartij niet toegestaan om een werknemer van Geba rechtstreeks in dienst te nemen dan wel op enige wijze invloed uit te (doen) oefenen op deze werknemer teneinde dit te bewerkstelligen en/of – in welke vorm dan ook – medewerking te (doen) verlenen aan het in dienst treden van de werknemer bij de wederpartij of een derde. Een en ander op straffe van een dadelijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 11.500,00 per overtreding met een minimumbedrag van 6 maandsalarissen voor de betreffende werknemer.
2. Indien de wederpartij met de aan hem door Geba ter beschikking te stellen of gestelde werknemer rechtstreeks een arbeidsverhouding wil aangaan, moet de wederpartij Geba daarvan onverwijld, schriftelijk in kennis stellen. Partijen zullen alsdan in overleg treden om de wens van de wederpartij te bespreken.
3. Wanneer de werknemer zelf pogingen in het werk stelt om voor of via de weder partij werkzaamheden te gaan verrichten, anders dan in dienst van Geba, dient de wederpartij Geba hiervan eveneens onverwijld, schriftelijk in kennis stellen. Indien de wederpartij niet aan de verplichting zoals neergelegd in dit artikellid voldoet, verbeurt hij aan Geba een dadelijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 4.500,00 per overtreding.
4. Doorlening van een werknemer door de wederpartij aan een derde en/of het te werk stellen van de werknemer voor andere dan de overeengekomen werkzaam heden en/of bediening van materieel dat geen eigendom is van de wederpartij of Geba is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke en voorafgaande schriftelijke toestemming van Geba. Ook in het geval van doorlening is de wederpartij verantwoordelijk voor voldoening van de boete als genoemd in lid 1 van dit artikel indien er een rechtstreekse arbeidsverhouding wordt aangegaan door de derde met de werknemer van Geba.

 

Artikel 30: Annuleringen materieel/ personeel

1. Annuleringen van “materieel” en “personeel” moet uiterlijk vóór 12.00 uur ’s-middags twee werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen ingangsdatum bij het reserveringsbureau van Geba worden gemeld. Bij niet-tijdige annulering wordt de van toepassing zijnde dagprijs in rekening gebracht.
2. Annuleringen van “asfaltsets” moet uiterlijk vóór 12.00 uur ’s-Middags vier werkdagen voorafgaande aan de overeengekomen ingangsdatum bij het reserveringsbureau van Geba worden gemeld. Bij niet-tijdige annulering wordt er voor iedere dag dat er te laat is afgemeld de van toepassing zijnde dagprijs in rekening gebracht.
3. Onder “werkdagen” wordt verstaan: kantoordagen (maandag tot en met vrijdag).
4. Bouwvakperiode: het annuleren van een door opdrachtgever gereserveerde “as faltset”, waarvan de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk in één of meerdere weken van de bouwvakperiode vallen, moet minimaal vier weken voor aanvang van de bouwvakperiode bij het reserveringsbureau van Geba worden gemeld. Bij niet-tijdige annulering is Geba gerechtigd over de gehele huurperiode 50% van de dagprijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet het recht van Geba op ver goeding van de voor haar uit de annulering voortvloeiende schade waaronder de door Geba gederfde winst.

 

Artikel 31: Klachten over personeel

1. Klachten over (een onderdeel van) de door een werknemer van Geba verrichte werkzaamheden moeten door de wederpartij direct na ontdekking c.q. direct nadat deze zich voordoen aan Geba worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan Geba. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De schriftelijke melding van de klacht moet in ieder geval binnen 5 werkdagen na afronding van de werkzaamheden waarop de klacht betrekking heeft worden gedaan.
2. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden. Na de in lid 1 genoemde termijnen kan de wederpartij nog wel klachten uiten, echter heeft Geba het recht te beslissen of en op welke wijze zij de klacht in behandeling zal nemen.
3. De wederpartij moet Geba in staat stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Geba verstrekken, Geba – in dien nodig – toegang verschaffen tot de werklocatie dan wel anderszins alle noodzakelijke medewerking verlenen voor het onderzoek naar de klacht.
4. Het bepaalde in dit artikel laat onverlet de verantwoordelijkheden van de weder partij zoals neergelegd in artikel 29 van deze algemene voorwaarden.

 

Bijzondere bepalingen met betrekking tot het door Geba verrichten van vervoersdiensten

Artikel 32: Algemeen

Op ieder aanbod en elke overeenkomst tot het verrichten van transporten/ ver- voersdiensten – al dan niet als onderdeel van een meeromvattend(e) aanbod/ overeenkomst van Geba zijn de navolgende regelingen/voorwaarden van overeen- komstige toepassing:

a. de Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002), gedeponeerd ter griffie van de rechtbanken te Amsterdam en Rotterdam;
b. en indien van toepassing: het Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg (CMR); indien en voor zover in de onderhavige, door Geba gehanteerde, algemene voor- waarden hiervan niet wordt afgeweken.